Blagovna znamka Triglavpokojnine

Blagovno znamko Triglavpokojnine upravljata Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., s čemer se družba vizualno in poimensko razvidno uvršča v Skupino Triglav.
Z enotno blagovno znamko želimo v odnosu do strank nastopiti poenoteno in konsistentno, identiteto blagovne znamke Triglavpokojnine pa uveljaviti na vseh ciljnih trgih.

Triglav, pokojninska družba, d.d. Zavarovalnica Triglav, d.d.
Dunajska cesta 22 Miklošičeva cesta 19
SI-1000 Ljubljana SI-1000 Ljubljana
T informacije za člane: 080 555 555 T: 080 555 555
T tajništvo družbe: 01 47 00 840 E: info@triglav.si
E: info@triglav.si S: www.triglav.si, www.triglav.eu
S: www.triglavpokojnine.si
   
Matična številka: 1584774 Matična številka: 5063345
Davčna številka: 17849942 Davčna številka: 80040306
    
Več o Triglav, pokojninski družbi, d.d. Več o Zavarovalnici Triglav, d.d.

Transakcijski računi kritnih skladov:

 • Triglav, pokojninske družbe, d.d.:
  > SKUPINA KRITNIH SKLADOV SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD: SI56 0291 3025 8530 462 (NLB)
 • Zavarovalnice Triglav, d.d.:
  > SKUPINA KRITNIH SKLADOV TRIGLAV PDPZ: SI56 0400 1004 6643 894

Kratka predstavitev Triglav, pokojninske družbe, d.d

Triglav, pokojninska družba, d.d. je specializirana družba za izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja. Družba je bila ustanovljena leta 2000, kot Skupna pokojninska družba, d.d., Ljubljana. V letu 2019 se s prenovljeno celostno grafično podobo družba vizualno in poimensko razvidno uvrsti v Skupino Triglav, katere del je že od leta 2015. Smo vodilna pokojninska družba in največji specializirani ponudnik dodatnih pokojninskih zavarovanj v Republiki Sloveniji. Tržni delež blagovne znamke Triglavpokojnine, ki jo upravljata Triglav, pokojninska družba, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d., znaša med vsemi ponudniki dodatnih pokojninskih zavarovanj približno 32%.

Osnovni kapital Triglav, pokojninske družbe, d.d. znaša 25.756.808,49 EUR.

Triglav, pokojninska družba, d.d. je članica Skupine Triglav.

Vodstvo družbe in zaposleni

Triglav, pokojninsko družbo, d.d. upravlja in vodi uprava družbe, ki jo imenuje nadzorni svet.

Nadzorni svet Triglav, pokojninske družbe, d.d. sestavljajo:
 • Blaž Jakič, predsednik
 • Nataša Veselinovič, namestnica predsednika
 • Blaž Kmetec
 • Miha Grilec
 • Miran Kalčič
 • Vesna Vodopivec
 • Borut Simonič
 • Tomaž Jontes
Upravo Triglav, pokojninske družbe, d.d. sestavljajo:
 • Aljoša Uršič (predsednik uprave)
 • Peter Krassnig (član uprave)
 • Vida Šeme Hočevar (članica uprave)
V družbi zaposlujemo ekipo motiviranih, visoko izobraženih in usposobljenih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami s področij dodatnega pokojninskega zavarovanja, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev in bančništva. V družbi je trenutno redno zaposlenih 27 oseb, od tega 1 z doktorsko, 3 z magistrsko, 13 z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo, 2 z višjo izobrazbo in 3 s srednjo izobrazbo.

Vizija in poslanstvo

Vizija:

Z izkušeno in visoko izobraženo ekipo, motivirano za uresničevanje vizije in poslanstva, želimo med ponudniki prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po kolektivni ali individualni shemi ohraniti vodilno mesto in postati največji po številu članov ter obsegu zbranih premij.

Poslanstvo:

Z dolgoročnim, varnim, likvidnim in donosnim varčevanjem pri Triglav, pokojninski družbi, d.d. zagotavljamo izplačevanje dodatnih pokojnin vsem članom, ki so sklenili bodisi individualno ali kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje s Triglav, pokojninsko družbo, d.d..

Informacije javnega značaja

Triglav, pokojninska družba, d.d. je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je zato zavezana k objavi informacij javnega značaja po tem zakonu.

Triglav, pokojninska družba d.d. bo na podlagi ZDIJZ na svoji spletni strani objavljala informacije javnega značaja skladno z 11. in 12. točko 10.a člena ZDIJZ:
informacije javnega značaja iz prvega odstavka 6.a člena ZDIJZ, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in avtorske ali druge intelektualne storitve;
 • informacije o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora družbe;
 • informacije o višini dogovorjenih mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine ter skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in člana nadzornega sveta;
Informacije o sklenjenih pogodbah, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in avtorske ali druge intelektualne storitve, so na voljo na naslovu: Seznam.

Informacije o vrsti zastopnika oz. članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora družbe bo Triglav, pokojninska družba d.d. objavljala ob vsaki spremembi.

Prejemki članov poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in članov nadzornega sveta so usklajeni z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) in jih Triglav, pokojninska družba, d. d. redno objavlja v Letnem poročilu družbe, na voljo pa so na naslovu: Poslovanje družbe.

Triglav, pokojninska družba, d.d. kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava v postopku z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja smiselno postopa skladno z določbami 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25. in 26. člena ZDIJZ (postopek z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo) in skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Kontaktni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja v Triglav, pokojninski družbi, d.d. sta:
Vida Šeme Hočevar, tel: 01 / 470 08 50
e-naslov: vida.hocevar@triglavpokojnine.si
Tatjana Šetinc, tel: 01 / 470 08 40
e-naslov: tatjana.setinc@triglavpokojnine.si

»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.